Εκτύπωση

Παρουσίαση ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

 

ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά

Η φοίτηση στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ'

Στα Εσπερινά φοιτούν ενήλικοι ή εργαζόμενοι μαθητές. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Υ.Α  ΥΠ.Π.Ε.Θ  Αριθμ. 79942/ΓΔ4 ΦΕΚ2005Β’/31-05-2019

Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΠΑ.Λ. (ν. 4386/2016, ΦΕΚΑ' 83) έχουν ανά τάξη:

α) στην Α' τάξη:

α) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

β) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη του ΕΠΑ.Λ.

γ) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.

δ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

ε) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη του Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.

στ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη των Τ.Ε.Σ.

ζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α', Β' και Γ' τάξη εσπερινής Τ.Ε.Σ.

η) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

β) στη Β' τάξη:

α) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ.

γ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

δ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) που επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

ε) Από το σχολικό έτος 2018-2019, όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193).

στ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193) σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ' τάξη διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερινού ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α' 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.

η) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α' 193) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

θ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) σε άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης.

ι) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

ια) Μαθητές/τριες της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Β' τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητά τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα της παρούσας υπουργικής απόφασης.

ιβ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α' τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

ιγ)Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' και Γ' τάξη των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

ιδ) Κάτοχοι Πτυχίου Α' κύκλου Τ.Ε.Ε.

ιε) Κάτοχοι Πτυχίου Β' κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

ιστ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β' κύκλο Τ.Ε.Ε.

ιζ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

ιη)Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β' τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

ιθ) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

κκ) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α' και Β' τάξη ΕΠΑ.Σ.

κακά) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών.

γ) στην Γ' τάξη:

α) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.

β) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ' τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

γ) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

δ) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83), για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

ε) Μαθητές/τριες της Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ' τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

στστ) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

ζ) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας απόφασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) ή μαθητές/τριες της Δ' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ' τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα ως εξής:

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α' 146) εγγράφονται στη Γ' τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83) σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής: